Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności […] osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej […] może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym. 

Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

W dniu 31.01.2024 r. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr LIX/792/VI/2024 przyjęła, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy prowadzi mieszkania treningowe, które zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz.1508 ze zm.) zapewniają usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalania samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Źródło: http://pcpr.powiat.poznan.pl