CZYM JEST PRZEMOC DOMOWA?

Zgodnie z definicją, przemoc domowa to działanie lub rażące zaniedbania jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące przewagę sił lub władzy. Przemoc powoduje szkody lub cierpienie, godzi w prawa lub dobra osobiste, a także zagraża życiu lub zdrowiu (Strelau, 2002). 

PAMIĘTAJ, ŻE PRZEMOC:
– JEST INTENCJONALNA, tzn. jest działaniem celowym i nakierowanym na wyrządzenie krzywdy drugiej osobie,
– WYKORZYSTUJE PRZEWAGĘ SIŁ JEDNEJ ZE STRONY, tzn. ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
– NARUSZA PRAWA LUB DOBRA OSOBISTE OFIARY,
– POWODUJE CIERPIENIE I BÓL, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. 

FORMY PRZEMOCY:
– PRZEMOC FIZYCZNA – naruszenie nietykalności cielesnej drugiego człowieka poprzez bicie, kopanie, szarpanie, gryzienie, duszenie, policzkowanie itp.
– PRZEMOC PSYCHICZNA– naruszenie granic drugiego człowieka i jego praw do odrębności i godności, przyjmuje postać zachowań takich jak: wyzwiska, wyśmiewanie, poniżanie w obecności innych osób, stała krytyka, izolowanie od otoczenia i kontaktu z bliskimi itp.
– PRZEMOC SEKSUALNA– nadużycie siły w sferze pożycia intymnego, poprzez jakiekolwiek formy wymuszenia niechcianego kontaktu o charakterze seksualnym np. dotykanie ciała drugiej osoby bez jej zgody, wymuszenie współżycia seksualnego itp.,
– PRZEMOC EKONOMICZNA–  wykorzystanie relacji władzy i kontroli nad ofiarą poprzez wydzielanie środków pieniężnych, nadmierną kontrolę wydatków, odbieranie zarobionych pieniędzy czy uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej.  

PAMIĘTAJ, ŻE MASZ PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY! 

Nie bądź sam z problemem, zgłoś się do nas:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Poznańska 93,
62- 006 Kobylnica
tel. 61/8150-363 

lub zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie Twojej gminy. 

MASZ PRAWO:
– oczekiwać specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej,
– uzyskać schronienie w bezpiecznym miejscu takim jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
– zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania pomocy medycznej,
– żądać od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie i każdorazowo zgłaszać fakt przemocy Policji. 
Przydatne informacje o Twoich prawach i obowiązkach znajdziesz na poniższych stronach internetowych:
www.ms.gov.pl , www.pokrzywdzeni.gov.pl , www.mpips.gov.pl 

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie 999
Alarm 112
Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
Niebieska Linia – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 801 120 002
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Zatrzymaj przemoc’’ (bezpłatny) 800 120 148
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny) 800 12 12 12