Deklaracja dostępności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Do budynku prowadzi wejście od ulicy Poznańskiej

Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych

W budynku nie znajduje się winda

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem pod warunkiem dokonania wcześniejszego zgłoszenia w tym zakresie.

W placówce jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących

Posiadamy szerokie korytarze i drzwi wewnętrzne, które umożliwiają swobodne poruszanie się osób będących na wózkach inwalidzkich między pomieszczeniami przynależnych do OIK w obrębie parteru.

Mieszkania  treningowe, które oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy usytuowane są na parterze budynku i spełniają standardy dla osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych fizycznie i nie posiadają barier architektonicznych, również w części łazienkowej