Deklaracja dostępności serwisu oikkobylnica.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oikkobylnica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-15

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Alicja Banaszkiewicz, mail: interwencja@oikkobylnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618150369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Ul. Poznańska 93, 62-006 Kobylnica

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Poznańskiej

Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych

W budynku nie znajduje się winda

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących

Posiadamy szerokie korytarze i drzwi wewnętrzne, które umożliwiają swobodne poruszanie się osób będących na wózkach inwalidzkich między pomieszczeniami przynależnych do OIK w obrębie parteru.

Mieszkania chronione treningowe, które oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy usytuowane są na parterze budynku i spełniają standardy dla osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych fizycznie i nie posiadają barier architektonicznych, również w części łazienkowej